Obchodní podmínky

Lucie Kanurkovová

se sídlem Záblatská 428/92, 713 00 Ostrava – Heřmanice

IČ: 87778971

 

Fyzická osoba evidovaná pod č. 380701 u Magistrátu města Ostravy

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese panenkarna.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) firmy Lucie Kanurkovová se sídlem Záblatská 428/92, Ostrava - Heřmanice, 713 00, identifikační číslo: 87778971, evidované pod č. 380701 u Magistrátu města Ostravy (dále jen „zhotovitel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“) uzavírané mezi zhotovitelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetové stránky prodávajícího, provozované na internetové adrese www.panenkarna.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“). Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení hadrové panenky na zakázku dle zadání objednatele.

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky zhotovitele umístěné na adrese panenkarna.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3. Znění obchodních podmínek může zhotovitel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy o dílo

2.1. WWebové rozhraní obchodu obsahuje objednávkový formulář (v sekci „objednej“).

2.2. Pro objednávku díla vyplní objednatel objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace nutné pro identifikaci poptávajícího, specifikaci velikosti výsledného díla a dále možnost přiložení zadání díla – hrubého nákresu podoby hadrové panenky.

2.3. Objednávku odešle objednatel zhotoviteli kliknutím na tlačítko „Objednat“. Odeslání této objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy o dílo ze strany objednatele. Údaje uvedené v objednávce jsou zhotovitelem považovány za správné. Zhotovitel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí a rekapituluje elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.4. Zhotovitel není povinen na základě objednávky uzavřít smlouvu o dílo. Pokud se rozhodne na základě této objednávky smlouvu o dílo neuzavřít, informuje o tom do 7 pracovních dnů objednatele.

2.5. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení hadrové panenky na zakázku dle zadání objednatele, přiloženém v objednávkovém formuláři, v přibližné velikosti uvedené v objednávkovém formuláři. Smlouva o dílo je uzavřena akceptací objednávky ze strany zhotovitele, provedeném telefonicky nebo elektronickou poštou. Za akceptaci objednávky se nepovažuje potvrzení a rekapitulace objednávky zaslaná zhotovitelem dle bodu 2.3. Za akceptaci se rovněž považuje uplynutí lhůty 7 pracovních dnů bez výslovného odmítnutí návrhu na uzavření smlouvy o dílo (objednávky) zhotovitelem.

2.6. Zhotovitel dílo zhotoví a dopraví objednateli do 30 pracovních dnů. V případě, že dílo vyžaduje delší lhůtu na zhotovení, nebo se mění jeho cena oproti ceně uvedené v objednávce, sdělí tyto skutečnosti zhotovitel neprodleně objednateli. Ten může v tomto okamžiku od smlouvy o dílo odstoupit, resp. pokud smlouva o dílo ještě nevznikla, může vzít zpět svůj návrh na uzavření smlouvy o dílo. Pokud tak neučiní neprodleně poté, co byl na změnu těchto skutečností upozorněn nejpozději do 7 dnů, má se za to, že s těmito změnami souhlasí a upravený návrh na uzavření smlouvy o dílo schválil.

2.7. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

2.8. Zhotovitel dílo dopraví poštovním přepravcem na adresu objednatele, kterou zadal v objednávce. Objednatel je povinen za dílo zaplatit cenu uvedenou v objednávce, nebo cenu, kterou mu sdělil zhotovitel dle bodu 2.6., a poštovné ve výši 120 Kč pro zaslání díla na adresu v České republice a 240 Kč pro zaslání díla na adresu ve Slovenské republice. Cena za odeslání do jiného státu bude zhotovitelem sdělena objednateli, přičemž pro tuto cenu platí obdobně ustanovení bodu 2.6. o odstoupení od smlouvy a akceptaci upraveného návrhu smlouvy. Objednatel je povinen uhradit cenu zhotovení díla a přepravy při doručení dopravcem. Odmítnutím převzetí nebo nezastižením v místě dodání se objednatel nezbavuje povinnosti tyto částky uhradit. V případě nezastižení v místě přepravy a následného opakování doručení platí náklady na toto doručování objednatel.

2.9. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

3. Odpovědnost za vady, záruka

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti zhotovitele za vady, včetně záruční odpovědnosti zhotovitele, se řídí příslušnými obecně závaznými.

3.2. Objednatel bere na vědomí, že dílo je výsledkem tvůrčí činnosti a bude se více či méně lišit od původního grafického návrhu (kresby), která je zadáním díla. Tato odlišnost není považována za vadu díla.

4. Další práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Objednatel nabývá vlastnictví k dílu zaplacením celé ceny díla.

4.2. Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu jsou chráněny autorským právem. Objednatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

4.3. Objednatel není oprávněn při využívání webového rozhraní používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů webového rozhraní a který je v souladu s jeho určením.

4.4. Zhotovitel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.

4.5. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

5. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

5.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

5.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů zhotovitelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy o dílo a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zhotovitele.

5.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích, pokud je to nutné k úspěšnému řádnému plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo.

5.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může zhotovitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

5.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu ke zhotoviteli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu zhotovitele.

5.8. V případě, že by se objednatel domníval, že zhotovitel nebo zpracovatel (čl. 5.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat zhotovitele nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby zhotovitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, zhotovitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li zhotovitel nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svými podněty na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

5.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zhotovitel povinen tuto informaci předat. Zhotovitel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5.10. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikáním zhotovitele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zhotovitele na elektronickou adresu objednatele.

6. Záverečná ustanovení

6.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou o dílo obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

6.3. Kontaktní údaje prodávajícího: info@panenkarna.cz, lucie@panenkarna.cz

V Ostravě dne 30.10.2014